CS:GO tournament The Adria Masters - Season 2

Prize Pool 5,000

General information

Prize Pool

1 Nexus 3,500
2 Bajini Puleni 1,500

The Adria Masters - Season 2 matches

No matches found

The Adria Masters - Season 2 recent matches

Nexus show Bajini Puleni April 29, 2018 20:00
Bajini Puleni show GamePub April 29, 2018 17:00
KlikTech show Nexus April 29, 2018 15:00
GameAgents show Nexus April 28, 2018 15:30
Nexus show Bajini Puleni April 28, 2018 15:15
GameAgents show Bajini Puleni April 28, 2018 12:30
KlikTech show Bpro April 28, 2018 12:15
GameAgents show KlikTech April 28, 2018 10:45
GameAgents show Bpro April 28, 2018 08:00

The Adria Masters - Season 2 Teams

Nexus Nexus Gaming Full match history
Bpro Bpro Gaming Full match history
KlikTech KlikTech Full match history
GameAgents GameAgents Full match history
Bajini Puleni Bajini Puleni Full match history
GamePub GamePub Full match history