Dota 2 tournament KFC Battle

Group B

Upper Bracket, Round 1
June 1, 2018 10:30
June 1, 2018 11:55
Lower Bracket, Round 1
June 1, 2018 13:37
Upper Bracket, Round 2
June 1, 2018 12:46
Lower Bracket, Round 2
June 1, 2018 14:43
Final
June 1, 2018 15:55

KFC Battle matches

No matches found

KFC Battle recent matches

MeSports show Nemiga June 1, 2018 15:55
Nemiga show TDO June 1, 2018 14:43
Swagyol show TDO June 1, 2018 13:37
Nemiga show MeSports June 1, 2018 12:46
MeSports show TDO June 1, 2018 11:55
Nemiga show Swagyol June 1, 2018 10:30