JieZou

JieZou Xia Heng
China

JieZou

JieZou Upcoming matches

No matches found

JieZou Teams

Snake

  • November 20, 2016 02:00

How much JieZou earned

Team Xia Heng does not take prizes in major tournaments