General information

Prize Pool

1 LoveCX 10,000
2 ZoroHS 5,000
3 DieMeng 2,500
3 NoTomorrow 2,500
5 IceFox 1,250
5 LingHun 1,250
7 GuDu 1,250
7 MieGod 1,250

HWC 2015 - China Championship matches

HWC 2015 - China Championship recent matches

LoveCX show ZoroHS 2015-08-30 14:45:00
NoTomorrow show LoveCX 2015-08-30 13:45:00
DieMeng show ZoroHS 2015-08-30 13:45:00
LoveCX show GuDu 2015-08-30 12:00:00
IceFox show ZoroHS 2015-08-30 10:00:00
GuDu show DieMeng 2015-08-30 10:00:00
NoTomorrow show IceFox 2015-08-30 09:00:00
LoveCX show MieGod 2015-08-29 14:15:00
GuDu show LoveCX 2015-08-29 13:15:00
MieGod show DieMeng 2015-08-29 13:15:00
LingHun show ZoroHS 2015-08-29 11:15:00
LingHun show IceFox 2015-08-29 10:15:00
NoTomorrow show ZoroHS 2015-08-29 09:15:00
Chaoshen show MieGod 2015-08-28 16:30:00
LoveCX show NaiGoD 2015-08-28 16:00:00
Xichen show ZoroHS 2015-08-28 15:15:00
Tiddler show IceFox 2015-08-28 14:15:00
ACE show MieGod 2015-08-28 12:45:00
NaiGoD show XiaoGZ 2015-08-28 11:45:00
YanYu show ZoroHS 2015-08-28 10:45:00

HWC 2015 - China Championship Teams

Tiddler Xieyu Wang
NaiGoD
ZoroHS Hong Yije
YanYu
Donten
GuDu
Chaoshen
LingHun
LoveCX
NoTomorrow Yu Jian
Xichen
DieMeng Guo Zihao
IceFox
XiaoGZ Xiao Guzhi
MieGod Yang Shen
ACE