Bozzzton

Bozzzton Elias Sibelius
Sweden

Bozzzton

Bozzzton Upcoming matches

Bozzzton vs Casie 2021-04-23 16:00:00

Bozzzton Achievements

Date Tournament Place Prize
October 24, 2020 21:00 Masters 2020 Madrid 12 place 3,500
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 14 place 1,250
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 15 place 1,250
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 2 place 2,500
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 12 place 1,500
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 3 place 2,000
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 3 place 2,000
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 7 place 1,750
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 5 place 500
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 15 place 1,250

Bozzzton Teams

What teams played Bozzzton currently unknown

How much Bozzzton earned

2020 year 21,000
2019 year 7,000
2018 year 6,650
2017 year 4,095
2016 year 750
0 year 2,500