Bozzzton

Bozzzton Elias Sibelius
Sweden

Bozzzton Upcoming matches

Bozzzton Achievements

Date Tournament Place Prize
October 24, 2020 21:00 Hearthstone Masters Tour 2020 Madrid 12 place 3,500
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 15 place 1,250
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 2 place 2,500
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 12 place 1,500
October 10, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S2 EMEA 14 place 1,250
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 7 place 1,750
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 5 place 500
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 15 place 1,250
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 3 place 2,000
June 6, 2020 21:00 Grandmasters 2020 S1 EMEA 3 place 2,000

Bozzzton Teams

What teams played Bozzzton currently unknown

How much Bozzzton earned

2020 year 21,000
2019 year 1,500
2018 year 6,650
2017 year 4,095
2016 year 750