LoL tournament Challenge The Sword God

Prize Pool 2,141

General information

Prize Pool

1 Glory 1,285
2 Kati 428
3 Dragon B 214
3 Optimus 214

Challenge The Sword God matches

Challenge The Sword God recent matches

Kati show Glory 2020-08-08 08:00:00
Optimus show Glory 2020-08-07 06:45:00
Kati show Dragon B 2020-08-07 06:00:00
Ryuk show Dragon B 2020-08-05 14:20:00
Optimus show Froggy 2020-08-05 14:10:00
Glory show yT 2020-08-05 14:00:00
Kati show Artifact 2020-08-05 13:35:00
Optimus show Gầy Best Leesin 2020-08-05 13:15:00
Froggy show Pun 2020-08-05 13:00:00
Ryuk show Cậu Vàng 2020-08-05 12:55:00
DK show Dragon B 2020-08-05 12:45:00
yT show Pake 2020-08-05 12:40:00
Glory show Kuroko 2020-08-05 12:30:00
Violet show Artifact 2020-08-05 12:20:00
DNK show Kati 2020-08-05 12:00:00
Pake show Warzone 2020-08-04 13:40:00
yT show Ling Cao Thủ 2020-08-04 13:25:00
Hynam show Kuroko 2020-08-04 13:05:00
Glory show Yado 2020-08-04 12:55:00
Pun show Genza 2020-08-04 12:45:00

Challenge The Sword God Teams

Warzone Đoàn Văn Ngọc Sơn
DK Nguyễn Đăng Khoa
Kati Đặng Thanh Phê
Hà Tiều Phu
Thiện Judas
Jad Trần Công Hưng
Froggy Bùi Hải Minh
ViruSs Đặng Tiến Hoàng
Gầy Best Leesin
Violet Ngô Mạnh Quyền
Eddie Nghĩa Hoàng
Glory Lê Ngọc Vinh
Ryuk Võ Hoàng Lê Khang
Cậu Vàng
Hynam
PHT Phạm Hoàng Thành
Dragon B
yT Bùi Thế Vinh
Optimus Trần Văn Cường
Zeros Phạm Minh Lộc
Artifact Nguyễn Văn Hậu
Yado Đoàn Minh Trung
Kuroko Trần Tuấn Anh
Slayder Nguyễn Linh Vương
Pake Huỳnh Thanh Hoàng
EasyLove Hứa Thành An
DNK Đỗ Ngọc Khải
Genza Trần Hồng Phúc
TH Trần Lê Trung Hậu
Zeldris Huỳnh Công Phương
Pun Nguyễn Đăng Khoa
Ling Cao Thủ