Yoshi

Yoshi Yoshinobu Ohtani
Japan

Yoshi

Yoshi Upcoming matches

Recent Yoshi matches

Hero Result Team Tournament KDA
Lose
March 29, 2020 03:45
CGA
vs V3
LJL 2020 Spring, Playoff 0 / 3 / 3
Lose
March 29, 2020 03:45
CGA
vs V3
LJL 2020 Spring, Playoff 0 / 5 / 2
Lose
March 29, 2020 03:45
CGA
vs V3
LJL 2020 Spring, Playoff 0 / 4 / 3
Win
March 29, 2020 03:45
CGA
vs V3
LJL 2020 Spring, Playoff 6 / 2 / 12
Win
March 29, 2020 03:45
CGA
vs V3
LJL 2020 Spring, Playoff 1 / 0 / 15
Win
March 21, 2020 08:49
CGA
vs RJ
LJL 2020 Spring, Playoff 2 / 4 / 9
Lose
March 21, 2020 08:49
CGA
vs RJ
LJL 2020 Spring, Playoff 2 / 3 / 6
Win
March 21, 2020 08:49
CGA
vs RJ
LJL 2020 Spring, Playoff 1 / 2 / 9
Win
March 21, 2020 08:49
CGA
vs RJ
LJL 2020 Spring, Playoff 0 / 4 / 19
Lose
March 21, 2020 08:49
CGA
vs RJ
LJL 2020 Spring, Playoff 1 / 4 / 2
Win
March 12, 2020 09:31
CGA
vs BCO
LJL 2020 Spring, Season 4 / 1 / 2
Lose
March 8, 2020 12:29
CGA
vs V3
LJL 2020 Spring, Season 1 / 5 / 3
Lose
March 8, 2020 11:08
CGA
vs AXZ
LJL 2020 Spring, Season 1 / 5 / 9
Lose
March 7, 2020 07:42
CGA
vs RJ
LJL 2020 Spring, Season 2 / 1 / 9
Lose
March 7, 2020 03:39
CGA
vs DFM
LJL 2020 Spring, Season 2 / 3 / 12

Yoshi Top Deck

Deck Matches Winrate

Yoshi Teams

CGA

  • March 29, 2020 03:45

How much Yoshi earned

Team Yoshinobu Ohtani does not take prizes in major tournaments