General information

Prize Pool

1 BFR 2,788
2 NVD.A 1,690
3 DMN 1,267
4 RDL.A 845
5 KAOS 676
6 RG 507
7 WIZ 380
8 VNR 296

TEN 2021 Spring matches

TEN 2021 Spring recent matches

BFR show NVD.A 2021-02-28 17:00:00
NVD.A show DMN 2021-02-21 18:00:00
DMN show RDL.A 2021-02-21 16:00:00
VNR show RG 2021-02-14 19:46:00
DMN show BFR 2021-02-14 19:37:00
RDL.A show NVD.A 2021-02-14 18:41:00
KAOS show WIZ 2021-02-14 18:39:00
WIZ show BFR 2021-02-14 17:40:00
DMN show VNR 2021-02-14 17:30:00
NVD.A show RG 2021-02-14 16:55:00
RDL.A show KAOS 2021-02-14 16:28:00
WIZ show VNR 2021-02-07 19:43:00
DMN show NVD.A 2021-02-07 19:32:00
RG show RDL.A 2021-02-07 19:01:00
KAOS show BFR 2021-02-07 18:48:00
NVD.A show WIZ 2021-02-07 17:48:00
VNR show KAOS 2021-02-07 17:38:00
BFR show RDL.A 2021-02-07 17:19:00
RG show DMN 2021-02-07 16:31:00
WIZ show NVD.A 2021-02-04 18:51:00

TEN 2021 Spring Teams

BFR Bifrost Full match history
DMN Domino esport Full match history
VNR Vanir Full match history
NVD.A Nordavind Academy Full match history
RDL.A Riddle Academy Full match history
WIZ Wizard Esports Full match history
KAOS KAOS e-sport Full match history
RG Rich Gang Full match history